CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PSDI

Chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh PSDI đánh giá tiến trình phát triển bền vững của các địa phương trên nhiều khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, với nhiều ý nghĩa quan trọng:

  • Cụ thể hóa cam kết quốc tế của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền các địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu trên.
  • Cung cấp thông tin, dữ liệu cho chính quyền các tỉnh, thành phố về hiện trạng thực hiện cam kết phát triển bền vững tại các địa phương, từ đó xác định được những điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục.
  • Hỗ trợ đáng kể cho việc nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi chính sách tại các địa phương.
  • Xác định rõ các thực tiễn tốt tại một số địa phương, để nhân rộng ra các địa phương khác trên cả nước, từ đó góp phần vào việc thực hiện cam kết quốc gia của Việt Nam.
  • Hỗ trợ cho Chính phủ trong chỉ đạo điều hành liên quan tới phát triển bền vững.
  • Cho phép so sánh mức độ phát triển bền vững của các địa phương trong nước, từ đó đưa ra bảng xếp hạng có ý nghĩa và giá trị tham khảo cao.

home page image

14

Chỉ số thành phần

96

Chỉ tiêu

63

Tỉnh thành

Copyright © 2022 PSDI - Chỉ số phát triển bền vững | Powered by ISESR | Developed by PEPE